چقدر به آینده شغلی رشته زمین شناسی امید دارید؟
(36.17%) 17
خیلی زیاد
(10.63%) 5
زیاد
(14.89%) 7
متوسط
(12.76%) 6
کم
(25.53%) 12
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 47